Przedsiębiorcy będą mogli zapłacić należności podatkowe i składki ZUS z rachunku VAT

Kilka dni temu informowaliśmy, że od 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie przepisy likwidujące odwrotne obciążenie na rzecz mechanizmu podzielonej płatności. To z kolei wiąże się z tym, że przybędzie nam przedsiębiorców, którzy będą zmuszeni do dokonywania przelewów w metodzie split payment. A to oznacza, że ruszy machina związana z zamrożeniem pieniędzy na rachunku VAT, z którego jak wiemy nie można swobodnie korzystać.

Dotychczas pieniądze zgromadzone na rachunku VAT mogły być wykorzystane na regulowanie zobowiązań z tytułu VAT na rzecz dostawców, a także na regulowanie bieżących zobowiązań podatkowych (w tym odsetek za zwłokę) wobec urzędów skarbowych. Naprzeciw nowym obostrzeniom wychodzi jednak ustawodawca wprowadzając możliwość dokonywania zapłat z rachunku VAT na poczet innych podatków, a także niepodatkowych należności budżetowych.


Zgodnie z brzmieniem zmienianego w ustawie Prawo bankowe art. 62b ust. 2 pkt 2:

Rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu wpłaty:

a) na rachunek urzędu skarbowego:

  • podatku od towarów i usług, w tym podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego,
  • podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
  • podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku akcyzowego,
  • należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności,

b) należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), oraz należności z tytułu składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


W świetle zmian, w które obfituje 2019 rok, ustawodawca zdawał sobie jednak sprawę z tego, że możliwość regulowania z rachunku VAT zobowiązań podatkowych wyłącznie z tytułu VAT mogłaby doprowadzić do sytuacji patowej. Mianowicie, ci najbardziej dotknięci podatnicy nie mieliby wystarczająco pieniędzy na pokrycie zobowiązań względem urzędu skarbowego pomimo tego, że posiadaliby środki, ale na zamrożonym rachunku VAT. A chyba nie to w tym wszystkim chodzi…


Źródło: izbapodatkowa.pl
Opublikowano: 26 lipca 2019, red. :