Złe długi w podatku dochodowym – STYCZEŃ 2020

WIERZYCIEL I DŁUŻNIK –  PRAWA I OBOWIĄZKI:

Od stycznia 2020 nowa regulacja będzie dawała wierzycielowi prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o  wierzytelności zaliczane do przychodów należnych, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia, w którym upłynął termin jej płatności.

Dłużnik, będzie miał obowiązek  doliczenia do podstawy opodatkowania wartość zobowiązania nieuregulowanego w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności,  jeżeli zaliczył to do kosztów uzyskania przychodu.

Już przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy wierzyciel może pomniejszyć podstawę opodatkowania, a dłużnik ma obowiązek ją powiększyć jeżeli w/w terminy zostaną przekroczone.

Opublikowano: 14 grudnia 2019, red. :