Tarcza antykryzysowa: zwolnienie ze składek ZUS

[AKTUALIZACJA 25.06.2020] Tarcza antykryzysowa 4.0 podpisana przez Prezydenta RP w tym tygodniu wprowadza znaczącą zmianę. Każdy, kto jeszcze nie złożył wniosku o umorzenie składek ZUS za miesiące marzec – maj lub kwiecień – maj (dotyczy m.in ulgi na start) ma jeszcze czas, żeby zrobić z tą różnicą, że nie ma już możliwości dokonania tego papierowo. Od dnia 24.06.2020 wnioski będą przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca zobowiązany będzie do założenia konta na PUE.


[AKTUALIZACJA 21.04.2020] Tarcza antykryzysowa 2.0 podpisana przez Prezydenta RP 17.04.2020 poszerzyła możliwości, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Wpis został zaktualizowany o nową treść. Nowością jest możliwość skorzystania z umorzenia ze składek w wysokości 50% przez firmy zgłaszające do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób. Nowa wersja „papierowego” wniosku dostępna jest na samym dole tego wpisu. Aktualnie elektroniczny wniosek na PUE ZUS nie został jeszcze zaktualizowany. Jednak wszyscy, którzy na tę chwilę chcą przekazać wniosek elektronicznie mogą skorzystać z wniosku, który jest aktualnie dostępny. Jeśli płatnik zgłaszał do ubezpieczeń do 50 ubezpieczonych, w części II wniosku powinien wypełnić pkt. 1. Dodatkowo, druga nowość, którą wprowadziła tarcza antykryzysowa 2.0 jest taka, że płatnicy składek, którzy wobec braku oficjalnych informacji ze strony ZUS, opłacili składki za miesiąc marzec, jednocześnie wnioskując i ich umorzenie, mogą ubiegać się o ich zwrot.


[AKTUALIZACJA 08.04.2020]

Na stronie ZUS pojawiła się nowa instrukcja dotycząca wypełnienia wniosku RDZ poprzez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS. Poniżej nowa instrukcja. Zmiana polega na tym, że nie jest już konieczne wypełnianie OSOBNO załącznika dotyczącego pomocy publicznej. ZUS zaktualizował elektroniczny wniosek dodając poprzedni załącznik jako integralną część wniosku. Wersja wniosku składanego papierowo pozostaje bez zmian.


ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS (Art. 31zo), czyli zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.


Kto może skorzystać?

Zwolnienie z opłacenia  100%  należności za dany miesiąc dotyczy:

 • osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych)  i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia,
 • płatników składek, którzy prowadzili działalność:
  – przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
  – w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
  – w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.
 • spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób),
 • duchownych.

Zwolnienie z opłacenia  50%  należności za dany miesiąc dotyczy:

 • płatników składek, którzy prowadzili działalność:
  – przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
  – w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
  – w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

W wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru, w przypadku:

 • osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia (w tym korzystających z ulgi na start), jeżeli:
  • przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekraczał kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.,
  • przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020, a dochód nie przekraczał 7 000 zł.
 • osób duchownych opłacających składki wyłącznie za siebie lub za inne osoby duchowne.


Dodatkowe kryteria: Przychód z  działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – dotyczy osób opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Warunek: Jeśli chodzi o osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracujące i osoby duchowne zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Gdzie złożyć wniosek? Zakład Ubezpieczeń Społecznych (z możliwością wypełnienia wniosku elektronicznie z wykorzystaniem Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS), najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Co znajduje się we wniosku?

 • 1) dane płatnika składek: imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, adres do korespondencji;
 • 2) oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;
 • 3) inne informacje niezbędne do umorzenia składek;
 • 4) podpis wnioskodawcy.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.
Opublikowano: 1 kwietnia 2020, red. :