Tarcza antykryzysowa: świadczenie postojowe

[AKTUALIZACJA 25.06.2020] Tarcza antykryzysowa 4.0 podpisana przez Prezydenta RP w tym tygodniu wprowadza znaczącą zmianę. Każdy, kto jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie postojowe ma jeszcze czas, żeby zrobić z tą różnicą, że nie ma już możliwości dokonania tego papierowo. Od dnia 24.06.2020 wnioski będą przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca zobowiązany będzie do założenia konta na PUE.


[AKTUALIZACJA 07.05.2020] Na stronie ZUS pojawiły się już wnioski, które można składać, aby uzyskać kolejne świadczenie postojowe. W przypadku umów cywilnoprawnych jest to druk RSP-CK <do pobrania>, który tym razem wypełnia OSOBA WYKONUJĄCA UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ (na tę chwilę nie ma wniosku dostępnego elektronicznie na PUE ZUS), a dla osób prowadzących działalność gospodarczą RSP-DK <do pobrania> – wniosek dostępny jest także elektronicznie na PUE ZUS. Wnioski składane papierowo należy najpierw pobrać na dysk, a dopiero później wypełnić.


[AKTUALIZACJA 19.04.2020] Tarcza antykryzysowa 2.0 podpisana przez Prezydenta RP 17.04.2020 poszerzyła możliwości, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Wpis został zaktualizowany o nową treść. Nowością jest zlikwidowanie kryterium przychodu w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz możliwość uzyskania świadczenia 3-krotnie. Wkrótce powinny pojawić się zaktualizowane wzoru wniosków do ZUS.


ŚWIADCZENIE POSTOJOWE (Art. 15zq) przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę.

Kto może skorzystać? Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenie bądź umowy o dzieło, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu

Dodatkowe kryteria: Świadczenie przysługuje osobom, które są:

  • obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
  • posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  • cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • prowadziły działalność przed 1 lutego 2020 r.

Warunek:

Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą, jeżeli:

  • nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ;
  • zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz jej przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Powyższe kryterium nie dotyczy osób rozliczających się w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług

Świadczenie postojowe przysługuje osobie wykonującej umowę cywilnoprawną, jeżeli:

  • umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r. 1 kwietnia 2020 r.;
  • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału

Wysokość świadczenia: dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej 50% wynagrodzenia minimalnego w 2020 r., dla pozostałych 80%, w przypadku, gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. (1300 zł), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. O świadczenie postojowe można ubiegać się 3-krotnie – po raz kolejny na podstawie oświadczenia i po wykazaniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Gdzie złożyć wniosek? Zakład Ubezpieczeń Społecznych (z możliwością wypełnienia wniosku elektronicznie z wykorzystaniem Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS), najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii, świadczenie udzielane jest jednorazowo może być udzielone 3-krotnie.

Co dołączyć do wniosku składanego po raz pierwszy?

Wniosek dla osoby samozatrudnionej RSP-D

Wniosek dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (zlecenia, agencyjne, o dzieło) – RSP-C

Do wniosku dla osoby wykonującej umowę cywilnoprawną należy dołączyć kopię umowy, a dodatkowo Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać oświadczenie zleceniobiorcy, że ten nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.


Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.
Opublikowano: 1 kwietnia 2020, red. :