Tarcza antykryzysowa: pożyczka 5.000 zł z Powiatowego Urzędu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (w tym samozatrudnionych)

[AKTUALIZACJA 25.06.2020] Tarcza 4.0 znosi konieczność składania wniosku o umorzenie pożyczki 5.000 zł. Jedyny warunek jaki muszą spełnić mikroprzedsiębiorcy, to utrzymanie działalności przez okres 3 miesięcy od jej udzielenia.

[AKTUALIZACJA 21.04.2020] Na stronie gov.pl pojawiła się nowa instrukcja wypełniania wniosku. Do wniosku papierowego i elektronicznego należy dołączyć formularz dotyczący pomocy publicznej – dostępny w dalszej części wpisu.


[AKTUALIZACJA 19.04.2020] Tarcza antykryzysowa 2.0 podpisana przez Prezydenta RP 17.04.2020 poszerzyła możliwości, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Wpis został zaktualizowany o nową treść. Nowością jest to, że z pożyczki mogą skorzystać także samozatrudnieni prowadzący działalność przed 1 marca 2020.

Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

Pożyczka może zostać umorzona pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia jej otrzymania. Po upływie wspomnianych 3 miesięcy, przedsiębiorca niezwłocznie składa wniosek u umorzenie udzielonej mu pożyczki.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki i jakie jest jej oprocentowanie?

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.


Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.

Nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie cały czas trwa (stan na dn. 17.04.2020).

Dalsze kroki:

  1. Po zalogowaniu się na stronie POD TYM LINKIEM wybieramy adresata naszego wniosku – Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności – przykładowo Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie.
  2. Zgodnie z informacją na ekranie wypełniamy dane firmy, wskazujemy wysokość pożyczki, o którą się ubiegamy (max. 5 tys. zł).
  3. Przechodzimy do kolejnej strony „DALEJ”. Pojawi się informacja o konieczności utworzenia konta na praca.gov.pl – wystarczy wpisać nr PESEL i login. Kolejny krok, to wysyłka wniosku za pomocą ePUAP.

W przypadku składania wniosku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w wersji przeglądarki Firefox wymagana jest instalacja dedykowanego rozszerzenia Podpis elektroniczny Szafir SDK oraz dodatkowej aplikacji Szafir Host udostępniającej funkcje podpisu elektronicznego.

Instalacja rozszerzenia Szafir SDK
Pobierz instalator Szafir Host dla systemu Windows w wersji 64 bitowej
Pobierz instalator Szafir Host dla systemu Windows w wersji 32 bitowej

Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
Jeżeli rozszerzenie oraz aplikacja zostały prawidłowo zainstalowane i mimo to nadal pojawia się niniejszy komunikat, należy sprawdzić czy w przeglądarce włączone jest rozszerzenie Szafir SDK oraz czy na komputerze zainstalowane jest środowisko uruchomieniowe Java JRE.
Środowisko Java JRE można pobrać i zainstalować z lokalizacji Java JRE.

Opublikowano: 7 kwietnia 2020, red. :