Tarcza antykryzysowa: podatki

Podstawowe zmiany

1. Możliwość wystąpienia o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych lub rozłożeniu ich na raty.

  • wniosek o przyznanie ulgi został złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu
  • nie dotyczy PCC, podatków lokalnych, podatku do spadków i darowizn.

Zniesienie opłaty prolongacyjnej w przypadku pozytywnej decyzji.

Nowelizacja wprowadziła także możliwość wydania rozporządzeń w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.


2. Elektroniczny czynny żal

Nowelizacja wprowadziła możliwość składania czynnego żalu elektronicznie  potwierdzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i przesyła do właściwego urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


3. Wprowadzono możliwość rozliczenia straty z 2020 r. wstecz, tzn. z dochodem za rok 2019, nie więcej niż o kwotę 5 mln. zł. Dotyczy to podatników, którzy ponieśli stratę z powodu COVID19 i uzyskali w tym roku przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku poprzednim.


4. Wprowadzono prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 (wskazanym w przepisach instytucjom).


5. Odroczono do dnia 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec–maj 2020 r., jeśli łącznie zostały spełnione następujące warunki:

  • podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
  • uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego.

6. Zniesiono obowiązek zwiększenia dochodu (na podstawie przepisów o zatorach płatniczych) w sytuacji gdy:

  • podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

7. Przyznano małym podatnikom prawo do przejścia z zaliczek uproszczonych na zwykłe.


8. Wprowadzono prawo do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.


9. Odroczono do 1 czerwca 2020 r. płatności zaliczek PIT dotyczących wynagrodzeń pracowniczych należnych za marzec i kwiecień (w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19).


10. Terminy:

  • Przedłużono termin złożenia CIT-8 za 2019 r. i wpłaty podatku dochodowego do dnia 31 maja 2020 r. (dla podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku lub dla organizacji pożytku publicznego – do 31 lipca 2020 r.).
  • Przedłużono termin złożenia informacji IFT-2R i ORD-U do końca maja 2020 r.

VAT

1. Odroczenie terminu wejścia w życie Matrycy stawek VAT

Przesunięto termin wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT – nowa matryca stawek podatku VAT zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Stawki VAT do 30 czerwca 2020 r. pozostaną więc bez zmian.


2. Odroczenie obowiązku składania nowego JPK_VAT

Do 1 lipca 2020 r. został przesunięty dla dużych podatników obowiązek składania nowych JPK_VAT z deklaracją VAT. W ten sposób podatnicy VAT będą zobowiązani wprowadzić od 1 lipca 2020 r. nowe zasady raportowania miesięcznego w formie jednolitego pliku zawierającego część ewidencyjną i deklaracyjną.


3. Sankcja za błędy w JPK nakładana uznaniowo 

Od 1 lipca 2020 r. wejdzie w życie sankcja, która może być nakładana na podatników za błędy w ewidencji JPK_VAT. Minister Finansów wskazuje, że sankcje w kwocie 500 zł za błąd w ewidencji JPK_VAT będą nakładane tylko na tych podatników, którzy celowo i uporczywie popełniają błędy .


4. Możliwość wydania klientowi paragonu w formie elektronicznej z kasy online                                                                       

Prawo do przekazania klientowi paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej w przypadku ewidencji sprzedaży w kasach fiskalnych online (połączonych z Centralnym Repozytorium Kas). Wystawienie e-paragonu wymagać jednak będzie zgody klienta. Podobnie, sposób wystawienia takiego paragonu powinien być uzgodniony z klientem.


5. Brak przesunięcia momentu wejścia w życie kas online dla wybranych branż

Obowiązek ewidencji sprzedaży na kasach online od 1 lipca 2020 r. dla podatników prowadzących działalność gastronomiczną w formie stacjonarnej, w tym również sezonowo oraz świadczących usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. Ustawa o VAT przewiduje możliwość przedłużenia terminu na wprowadzenie kas online przez Ministra Finansów w formie rozporządzenia.


 Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej. 
Opublikowano: 1 kwietnia 2020, red. :