Tarcza antykryzysowa: Najem

Wśród zmian nie zabrakło też informacji o umowach najmu


1. Wygaśnięcie umów najmu (dotyczy lokali w centrach handlowych)

Zgodnie z treścią Ustawy, w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.  Zgodnie z powyższym najemcy objęci zakazem nie mają obowiązku uiszczania czynszu najmu oraz innych opłat należnych na podstawie umowy najmu, a wynajmujący nie mają obowiązku udostępniania lokali. Aby skorzystać ze zwolnienia, najemca jest zobowiązany do złożenia wynajmującemu/udostepniającemu bezwarunkowej i wiążącej oferty woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o 6 miesięcy.  Taka oferta powinna być złożona w okresie 3 miesięcy od dnia zniesienia zakazu.’ Proponowane zwolnienie z czynszu nie dotyczy najemców prowadzących działalność w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży niższej niż 2000 m2, oraz obiektach innych niż handlowe.  Jednocześnie, zgodnie z propozycją zawartą w Ustawie, powyższe postanowienia mają nie uchybiać przepisom Kodeksu cywilnego, regulującym stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej.


2. Przedłużenie umów najmu

 W przypadku, gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed wejściem w życie Ustawy upływa po tym dniu, lecz przed dniem 30 czerwca 2020 roku, to umowa taka ulegnie przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 roku na dotychczasowych warunkach. Przedłużenie takie nastąpi na podstawie oświadczenia woli najemcy. Oświadczenie musi zostać złożone przez najemcę najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania umowy najmu. Przepis ten nie będzie miał jednak zastosowania do wszystkich najemców.


3. Zakaz wypowiadania umów najmu oraz wysokości czynszu

Ustawa przewiduje brak możliwości wypowiedzenia przez wynajmującego umowy najmu (lub wysokości czynszu) do dnia 30 czerwca 2020 roku. Umowa najmu może być jednak wypowiedziana przed 30 czerwca 2020 roku, jeżeli najemca naruszy jej postanowienia lub przepisy prawa dotyczące sposobu używania lokalu, a także w przypadku rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się lokal.


4. Opłaty za użytkowanie wieczyste

Dotychczasowy termin jej wniesienia powinien minąć wraz z końcem marca, jednak zgodnie z Ustawą został on przedłużony do dnia 30 czerwca 2020 roku.


Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.
Opublikowano: 1 kwietnia 2020, red. :