Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW (a także zleceniobiorców objętych ubezpieczeniem emerytalno – rentowym) (Art. 15g) ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla tych, którzy zostali objęci przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy na rzecz ochrony miejsc pracy

Kto może skorzystać? Każdy bez względu na wielkość (dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych oraz wspólników spółek cywilnych)

Dodatkowe kryteria: niezaleganie w opłacaniu podatków i składek wg stanu na koniec III kwartału 2019 r. oraz brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Warunek: wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w wysokości (2 opcje):

 • 1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
 • 2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Pracodawca w takiej sytuacji ma prawo obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do ½ etatu z wynagrodzeniem nie niższym od minimalnego z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy bądź wprowadzić przestój ekonomiczny.

Pracodawca, który zdecyduje się na obniżenie wymiaru czasu pracy, może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50% wynagrodzenia, należnego pracownikowi, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie to zostanie dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (brak dofinansowania, gdy wynagrodzenia pracownika przekracza 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.).

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu zawartym z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników. O wprowadzeniu zmian należy poinformować Okręgowy Inspektorat Pracy.

Gdzie złożyć wniosek? Wojewódzki Urząd Pracy, świadczenie udzielane jest na okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Co dołączyć do wniosku?

 • kopię układu zbiorowego lub porozumienia konstytuującego okres przestoju ekonomicznego lub obniżenie wymiaru pracy;
 • oświadczenia przedsiębiorcy dotyczące jego statusu,
 • oświadczenie o spadku obrotów gospodarczych,
 • oświadczenie o braku przesłanek upadłości,
 • oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami,
 • oświadczenie o właściwym przeznaczeniu środków,
 • oświadczenie o liczbie pracowników,
 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego,
 • oświadczenie o obowiązującej stawce na ubezpieczenie wypadkowe, nieprzekroczenia przez pracowników objętych wnioskiem limitu 30-krotności

Więcej informacji znajduję się na stronach internetowych Wojewódzkich Urzędów Pracy. WUP w Szczecinie przygotował już wzory wniosków. Można zobaczyć je TUTAJ. Na stronie WUP.PL <<<KLIK>>> znajduje się też instrukcja złożenia wniosków elektronicznie (włącznie z filmikiem przedstawiającym cały proces krok po kroku).

 

 Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej. 
Opublikowano: 1 kwietnia 2020, red. :