Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie do wynagrodzeń/części kosztów prowadzenia działalności na podstawie umowy ze starostą

[AKTUALIZACJA 30.04.2020] W Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie ruszył drugi nabór wniosków. Termin złożenia upływa 14.05.2020. Więcej informacji na stronie PUP.

 

[AKTUALIZACJA 19.04.2020] Tarcza antykryzysowa 2.0 podpisana przez Prezydenta RP 17.04.2020 wprowadziła pewne zmiany w przypadku tego rodzaju pomocy. Nowością jest zniesienie obowiązku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie, bądź prowadzenia działalności (w przypadku samozatrudnionych) po zakończeniu okresu dofinansowania.


[AKTUALIZACJA 17.04.2020] W Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie ruszył nabór wniosków. Ostateczny termin złożenia wniosków mija 29.04.2020 r. Więcej informacji na stronie PUP Szczecin pod TYM LINKIEM.
Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl wybierając „wniosek przedsiębiorcy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne PSZ-DKWP”, a następnie postępując zgodnie z kreatorem i zamieszczoną tam instrukcją.


Instrukcja wypełnienia wniosku elektronicznie znajduje się TUTAJ


DOFINANSOWANIE NA PODSTAWIE UMOWY ZE STAROSTĄ (Art. 15zzb, Art. 15zzc)

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (również zleceniobiorców) oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Kto może skorzystać? Każdy mikroprzedsiębiorca oraz małe i średnie firmy (dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych oraz wspólników spółek cywilnych) jak również samozatrudnieni

Dodatkowe kryteria: niezaleganie w opłacaniu podatków i składek wg stanu na koniec III kwartału 2019 r. oraz brak przesłanek do ogłoszenia upadłości, utrzymanie w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania przez okres równy temu okresowi lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Spadek obrotów a wysokość dofinansowania

Spadek obrotów rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2  kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu  1 stycznia 2020r. do  dnia poprzedzającego dzień  złożenia  wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego

Spadek o co najmniej 30% – dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika (50 % minimalnego wynagrodzenia dla samozatrudnionych).

Spadek o  co najmniej 50% – dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika (70 % minimalnego wynagrodzenia dla samozatrudnionych).

Spadek o co najmniej 80% – dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika (90 % minimalnego wynagrodzenia dla samozatrudnionych).

Gdzie złożyć wniosek? Powiatowy Urząd Pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, świadczenie udzielane jest na okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia o:

  • wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych
  • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
  • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.;
  • posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy (punkt nie dotyczy samozatrudnionych);
  • zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem (punkt nie dotyczy samozatrudnionych);
  • wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne (punkt nie dotyczy samozatrudnionych);
  • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Samozatrudnieni do w/w katalogu dołączają oświadczenie o przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.


Więcej informacji znajduję się na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy. PUP w Szczecinie przygotował już wzory wniosków. Można zobaczyć je TUTAJ.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.
Opublikowano: 1 kwietnia 2020, red. :