Tarcza antykryzysowa 6.0: zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla wybranych branż

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmianie innych ustaw (Dz.U z 2020 r. poz. 2255) wprowadziła kolejne możliwości na walkę z kryzysem dla branż szczególnie dotkniętych. Mowa o możliwości zwolnienia z obowiązku opłacenia składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Dotyczy płatników z wybranych branż, którzy:

1. mają rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony następującym kodem:

 • 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 71.11.Z – działalność w zakresie architektury,
 • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 • 90.03.Z – artystyczna i literacka działalność twórcza,
 • 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,

2. świadczą usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, oznaczone kodem PKD:

 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.59.Z – pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,

3. prowadzą muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach nie będące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

A ponadto:

 • byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z przeważającej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który złożyli wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskali z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • złożyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br.,
 • nie byli w trudnej sytuacji na dzień 31.12.2019 r. – wynika to z regulacji unijnych (do wypełnienia we wniosku).

Każdy kto spełnia powyższe warunki może złożyć wniosek RDZ-B do ZUS – wyłącznie w formie elektronicznej. Dla branż oznaczonych kodem 55.10.Z, 79.12.Z, wnioski można składać od 30 grudnia 2020 do 15 stycznia 2021 r. Dla pozostałych branż termin, do którego będzie można złożyć wniosek zostanie określony przez ustawodawcę.


Źródło: zus.pl
Opublikowano: 3 stycznia 2021, red. :