[Strefa Klienta] ZUS wprowadza ulgę dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

[AKTUALIZACJA z 23.03.2020]
Na stronie ZUS pojawiła się nowa uproszczona wersja wniosku o odroczenie terminu zapłaty składek (instrukcja wysyłki wniosku zamieszczona w pierwotnej wersji wpisu pozostaje aktualna).
Uproszczony wniosek


Na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawił się wpis skierowany do wszystkich przedsiębiorców zmagających się z problemami związanymi z epidemią koronawirusa. Każdy kto, nie jest w stanie zapłacić bieżących składek lub należności wynikających z zawartych z ZUS umów o rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności może skorzystać z uproszczonych form pomocy (w ramach pomocy de minimis):

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. (tj. począwszy od płatności za luty do 15.03.2020)
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., a tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Aby skorzystać ze wspomnianych ulg należy złożyć odpowiedni wniosek. Na oficjalnej stronie ZUS pojawiły się gotowe wzory:

  1. Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości
  2. Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość

Wypełniony wniosek można złożyć bezpośrednio w placówce ZUS w wyznaczonym do tego miejscu lub wysłać pocztą. Ze względu jednak na obecną sytuację rekomendujemy składanie wniosków za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Instrukcja pod tym adresem: Instrukcja.

Płatnicy prowadzący pełną księgowość, do wniosku muszą dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów można dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS. Dodatkowo we wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia składek w terminie.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ZUS prześle płatnikowi umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na podany adres e-mail bądź pocztą tradycyjną. Dokumenty trzeba będzie podpisać i przekazać z powrotem do ZUS. W związku z epidemią koronawirusa dokumenty będzie można przesłać w postaci skanu na adres e-mail odpowiedniego oddziału ZUS (link z adresami e-mailowymi), a oryginały dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia zakończenia stanu epidemicznego (warunek konieczny). Co ważne, umowy zawarte z ZUS będzie można renegocjować jeżeli sytuacja finansowa firmy nie poprawi się w okresie 3 miesięcy.


Ważna informacja: Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ZUS nie będzie mógł udzielić ulgi.


Źródło: zus.pl

Opublikowano: 18 marca 2020, red. :