SLIM VAT – zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących

Od 01.01.2021 obowiązują nowe przepisy w zakresie rozliczeń podatku VAT. Na szczególną uwagę zasługuje rozliczanie faktur korygujących. Poniżej krótkie, kompleksowe podsumowanie zmian po stronie dostawcy i nabywcy.  


  1. WYSTAWCA FAKTURY KOREKTY – „IN MINUS”

Do końca 2021 r. obowiązują stare i nowe zasady. Wybór sposobu rozliczenia należy do podatników. Wystawca faktury musi zawrzeć pisemne porozumienie z odbiorcą faktury, o tym, że potwierdzenie faktury korekty będzie odbywało się na starych zasadach tzn. będzie wymagało podpisu na fakturze przez odbiorcę. Ta znana forma przyjęta przez obie strony pozwoli do końca 2021 r. zachować stare zasady i sprawdzić działanie nowych.   Według nowych zasad nie jest wymagany podpis, ale za to dostawca ma obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej zasadność korekty. W wielu wypadkach warto ustalić i przyjąć ogólne zasady dotyczące korekt jeszcze przed sprzedażą np. w regulaminie sprzedaży, w zawartych w kontraktach, czy korespondencji handlowej przy przyjmowaniu zamówień.   Jeśli takie zasady nie zostaną ustalone, to należy ustalać zasady korekty i sposób jej ujęcia na bieżąco – przed wystawieniem faktury korygującej. Ważne, aby takie porozumienie podpisały osoby do tego upoważnione – dopuszczalna jest droga e-mailowa. W porozumieniu musi być informacja o tym, że obie strony zobowiązują się do rozliczenia faktury korygującej w miesiącu jej wystawienia.  


  1. WYSTAWCA FAKTURY KOREKTY – „IN PLUS”

Podstawowa zasada: korekty in plus zwiększają podstawę opodatkowania w miesiącu dokonania dostawy. Od tej zasady są wyjątki, gdy zmiana wynika z bieżących zdarzeń, tj. takich, które nie były znane podczas wystawiania faktury pierwotnej. Przykładem może być korekta spowodowana protokołem różnic, czy rozliczeniem opłat ryczałtowych.  


  1. ODBIORCA FAKTURY KOREKTY – „IN MINUS”

Dla obu stron konieczne jest uzgodnienie warunków dokonania korekty zgodnie z punktem 1. Nowe zasady wymagają, aby wystawca i odbiorca korekty in minus, ujęli ją w tym samym okresie.    


  1. ODBIORCA FAKTURY KOREKTY – „IN PLUS”

Pozostaje zasada rozliczenia faktury korygującej przez odbiorcę w dacie jej otrzymania.  

Ważne! Stare zasady obowiązują do końca 2021. Aby działały konieczne jest porozumienie obu stron. Od stycznia 2022 obowiązywać będą tylko nowe zasady. Firmy powinny już dziś zadbać o to, aby w zawieranych umowach i zamówieniach, regulaminach sprzedaży i wszelkich innych dokumentach zawierać ww. ustalenia i przygotowywać je do przyszłych zmian.  


Opublikowano: 10 lutego 2021, red. :