Rozpoczął się proces umorzeń tarczy PFR 1.0

Proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpoczął się po 29 kwietnia 2021 r. Każdy przedsiębiorca, który ją utrzymał jest zobowiązany do jej rozliczenia. Kiedy? To już zależy od tego, w którym miesiącu została udzielona pomoc finansowa.


W jaki sposób to zrobić? Cały proces, tak samo jak przy udzielaniu subwencji odbywa się poprzez bankowość elektroniczną. Trzeba pamiętać, aby zadbać o posiadanie wszelkich pełnomocnictw w sytuacji, kiedy rozliczenia będzie dokonywała osoba reprezentująca beneficjenta – może to być weryfikowane w trakcie kontroli przez PFR.


KROK 1. Otrzymanie propozycji PFR

Procedurę rozliczenia subwencji zainicjuje bank, za pośrednictwem którego została zawarta umowa subwencji finansowej. Przed upływem 12 miesięcy  od dnia wypłaty bank przedstawi propozycję PFR w zakresie subwencji, która będzie podlegała zwrotowi. Większość niezbędnych danych będzie już uzupełniona przez bank, ponieważ te zostaną pobrane z tzw. rejestrów publicznych. Niemniej jednak, część pól będzie wymagała wypełnienia przez beneficjenta. W dzień „rocznicy” wypłaty subwencji formularz rozliczeniowy zostanie aktywowany przez bank. Oświadczenie o rozliczeniu należy złożyć nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej.


KROK 2. Sprawdzenie poprawności danych

Przed podpisaniem oświadczenia o rozliczeniu subwencji należy sprawdzić czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione oraz czy dane w nim zawarte są prawidłowe. Zatwierdzenie oświadczenia bez dokonywania w nich żadnych zmian będzie oznaczało zgodę na wyliczoną przez PFR wysokość kwoty podlegającej zwrotowi bez możliwości otwarcia tzw. postępowania wyjaśniającego.


KROK 3. Uzupełnienie brakujących danych i podpisanie oświadczenia za pomocą danych autoryzujących wykorzystywanych w bankowości elektronicznej

Większość danych w oświadczeniu o rozliczeniu subwencji finansowej będzie już uzupełniona na podstawie tzw. rejestrów publicznych. Kilka z nich trzeba będzie uzupełnić samodzielnie, np.:

 • oświadczenie o wysokości skumulowanej straty gotówkowej (tylko MŚP) – w przypadku nieuzupełnienia tego pola, PFR przyjmie wartość straty = 0,
 • oświadczenie o spadku przychodów – w przypadku braku danych w rejestrach, m.in. firmy rozliczające się na zasadach marży, bądź podatnicy niebędący płatnikami podatku VAT (dotyczy listy kodów PKD uprawniających do 100% umorzenia subwencji),
 • innych oświadczeń – np. o odpowiedzialności karnej, o przeniesieniu rezydencji podatkowej (jeśli wymagane) czy o przekształceniu.

KROK 4. Weryfikacja oświadczenia przez PFR oraz podjęcie decyzji o umorzeniu

W tym kroku PFR zweryfikuje wszystkie dane przekazane przez przedsiębiorcę z bazą w rejestrach publicznych. Następnie w drodze decyzji określi kwotę subwencji podlegającą zwrotowi oraz wskaże harmonogram spłaty.


Lista kodów PKD uprawniających do 100% umorzenia:

 • 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna;
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.A Nauka języków obcych;
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
 • 91.02.Z Działalność muzeów;
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Źródło i więcej informacji na temat umorzenia subwencji: https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-1.0/jak-rozliczyc-subwencje-finansowa-otrzymana-z-tarczy-finansowej-pfr-10.html

Opublikowano: 6 maja 2021, red. :