POLSKI ŁAD – ZMIANY PODATKOWE W 2022 DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (PIT)

SPIS TREŚCI:

1. Zmiany w składce zdrowotnej i likwidacja możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru.

2. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.

3. Podwyższenie z 85 528 zł do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku.

4. Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej.

5. Zmiany – majątek poleasingowy.

6. Zmiana zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy.

7. Przeciwdziałanie „szarej strefie”.

8. Likwidacja karty podatkowej.

9. Zmiany w ryczałcie

10. Pozostałe zmiany.


ZMIANY W SKŁADCE ZDROWOTNEJ

Zlikwidowano możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. Chcąc odliczyć składkę zdrowotną od podatku za 2021 r. należy składkę zdrowotną za grudzień zapłacić do końca 2021 r., bowiem zapłata w styczniu nie pozwoli na jej odliczenie.

Przedsiębiorcy rozliczający PIT na zasadach ogólnych

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej ma wynieść 9% dochodu, bez możliwości odliczenia składki od podatku.

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku liniowego ma wynieść 4,9% dochodu. Zastrzeżono jednak, że składka zdrowotna nie będzie mogła być niższa niż 9% najniższego wynagrodzenia. Zakładając, że w 2022 roku płaca minimalna wyniesie 3010 zł brutto, to składka zdrowotna wyniesie 270,90 zł od stycznia 2022 roku.

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie zależna od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz przychodów osiąganych przez danego przedsiębiorcę:

Przychód do 60.000 zł

Składka zdrowotna będzie wynosić 9% z podstawy, którą stanowi 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2022 r.- 307,00 zł

Przychód między 60.000 zł a 300.000 zł

Składka zdrowotna będzie wynosić 9% z podstawy, którą stanowi 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2022 r.- 511,00 zł

Przychód powyżej 300.000 zł

Składka zdrowotna będzie wynosić 9% z podstawy, którą stanowi 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2022 r.- 920,00 zł

Przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową

Składka zdrowotna będzie wynosić 9% najniższego wynagrodzenia. W 2022 r.- 270,90 zł


Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą przychody otrzymywane z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu na mocy uchwały począwszy od 2022 roku będą stanowić podstawę do obowiązkowej 9% składki zdrowotnej. Ustawodawca nie przewidział wyjątków od podlegania obowiązkowej składce zdrowotnej, a więc zmiana będzie obejmowała wszystkich członków zarządu wynagradzanych na mocy uchwały. Oznacza to, że wszyscy członkowie zarządu otrzymujący wynagrodzenie z dn. 01.01.2022 zostaną zarejestrowani w ZUS.


ZMIANY- ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Ustawa  wprowadza ulgę dla osób osiągających przychody z tytułu szeroko pojętego stosunku pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy) i przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. Ulga nie będzie jednak przysługiwała osobom osiągającym przychody z tytułu umów cywilnoprawnych. Ulga ma dotyczyć osób, których przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie (odpowiednio od 5 700 do 11 140 zł miesięcznie). W kwocie tych przychodów będą także uwzględniane przychody pomniejszane o 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez pracowników-twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT. Wprowadzenie ulgi ma na celu zniwelowanie straty spowodowanej zniesieniem możliwości odliczania składki zdrowotnej.


ZMIANY – MAJĄTEK POLEASINGOWY

Od 1 stycznia 2022 r. zmieni się sposób rozliczania sprzedaży samochodów i innych rzeczy ruchomych wykupowanych z leasingu operacyjnego na cele prywatne. Przedsiębiorcy, którzy dokonają sprzedaży takich rzeczy w ciągu 6 lat od dnia ich wykupu, będą musieli rozpoznać przychód z działalności gospodarczej.
Zgodnie z przepisami przejściowymi nowe zasady rozliczania sprzedaży samochodu oraz innych rzeczy ruchomych poleasingowych mają zastosowanie do składników nabytych po 31 grudnia 2021.


ZMIANY ZASAD OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH Z NAJMU LUB DZIERŻAWY

Z wprowadzonych zmian do Polskiego Ładu wynika, że w 2022 r. podatnicy będą mogli stosować jeszcze dotychczasowe zasady opodatkowania najmu prywatnego oraz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych. Niekorzystne zmiany w tym zakresie zaczną obowiązywać dopiero od 2023 r.

Dopiero od 2023 r. wejdzie zasada, że przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy mogą być opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli będą uzyskiwane poza biznesem. Zmiana ta będzie oznaczać, że w rozliczeniach z fiskusem nie będzie można uwzględniać poniesionych kosztów, a od kwoty otrzymanej od najemcy (dzierżawcy) trzeba będzie odprowadzić podatek w wysokości 8,5 proc. i od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł rocznie – 12,5 proc.

Dopiero za rok wejdzie też w życie zakaz amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej (nie tylko związanej z najmem).


ZMIANY- PRZECIWDZIAŁANIE „SZAREJ STREFIE”

W ustawie znalazły się również nowe rozwiązania dotyczące nielegalnego zatrudniania pracowników, tj. zatrudniania „na czarno” oraz nieujawniania części wynagrodzenia. Dla przeciwdziałania temu zjawisku ustawa zawiera propozycję przypisania pracodawcy za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia przychodu w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W wyniku proponowanej zmiany, pracownik nielegalnie zatrudniony oraz pracownik, który otrzymuje część wynagrodzenia „pod stołem”, w przypadku ustalenia takich okoliczności nie będzie ponosił obciążeń podatkowych wynikających z tych okoliczności. Konsekwencje w zakresie podatku dochodowego będą obciążały pracodawcę.


ZMIANY- LIKWIDACJA KARTY PODATKOWEJ,

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy utracą prawo do wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej.
Zgodnie z przepisami przejściowymi możliwość stosowania opodatkowania w formie karty zostanie zachowana wyłącznie dla podatników, którzy korzystali z opodatkowania kartą na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy, składka zdrowotna ma wynosić 9% od minimalnego wynagrodzenia.  Kolejną zmianą w karcie podatkowej jest brak możliwości kontynuowania tej formy opodatkowania, jeżeli medyk, tj. lekarz, położna, pielęgniarka, felczer będzie wykonywał działalność na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.


ZMIANY- W RYCZAŁCIE OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Ustawodawca wprowadza nowe, obniżone stawki ryczałtu. Niestety nie będą one dotyczyć wszystkich podatników, a jedynie określonych branż i świadczeń.

Z 14% ryczałtu skorzystają ci podatnicy, którzy osiągają przychody ze świadczenia usług:

w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),

architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),

w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

Dodatkowo dla informatyków i programistów obniżono stawkę do 12 %

8,5% ryczałtu opodatkowane będą usługi w zakresie edukacji (PKWiU dział 85). W związku z tym, że nauczyciele w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na

udzielaniu lekcji na godziny nie będą już identyfikowani jako wolne zawody, zatem stawka ryczałtu wyniesie od 1 stycznia 2022 roku dla nich 8,5%.


Nowa definicja wolnego zawodu – zmiana stawek

Od 1 stycznia 2022 roku będzie obowiązywała nowa definicja wolnego zawodu. Wolny zawód to pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych oraz rzeczników patentowych, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Ustawodawca wykreślił z obowiązującej uprzednio definicji lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny. Te zawody nie będą już identyfikowane jako wolne zawody. Wskutek czego zmianie ulegnie dla nich stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


POZOSTAŁE ZMIANY

Zaliczki pobierane od wynagrodzeń pracowników

Od 1 stycznia 2022 r. zostaną wprowadzone zmiany, które będą miały wpływ na zasady pobierania przez pracodawców zaliczek od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Dotyczą one podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł, podwyższenia do 120 000 zł drugiego progu podatkowego, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka PIT, likwidacji możliwości pomniejszania należnego podatku o 7,75% składki zdrowotnej, wprowadzenie nowych zwolnień z PIT dla pracowników oraz ulgi dla klasy średniej.
Zgodnie z przepisami przejściowymi nowe zasady pobierania zaliczek od wynagrodzeń mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.


Ryczałty używanie służbowych pojazdów na cele prywatne

Od 1.01.2022 r. przy określaniu wysokości ryczałtu będzie stosowany inny wskaźnik. Obecnie jest to pojemność silnika, ale zostanie ona zastąpiona mocą silnika. Obowiązywać ma podział do 60 kW i powyżej.

W przypadku samochodów o mocy silnika do 60 kW lub stanowiących pojazd elektryczny bądź pojazd napędzany wodorem ryczałt wynosić będzie 250 zł miesięcznie, zaś dla pozostałych – 400 zł miesięcznie.


Zwolnienie z PIT dla odsetek od należności niepodlegających opodatkowaniu PIT

Od 1 stycznia 2022 r. zwolnione z PIT będą odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wolnych od podatku dochodowego lub od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Ulga na ekspansję

To ulga adresowana do firm, które zdecydują się na rozwój swojej działalności i znalezienie nowych rynków zbytu. Dotyczy wydatków poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży produktów (uczestnictwo w targach, działania promocyjne, przygotowanie koniecznej dokumentacji). Dzięki proponowanej uldze wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone 2 razy – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi i to aż do kwoty 1 mln zł.


Niższy limit transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami – z 15 tys. zł do 8 tys. Zł


Modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła

Ustawa zawiera również zapowiadane już od dłuższego czasu zmiany w systemie poboru podatku u źródła.

Zmiany polegają między innymi na zawężeniu zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury zwrotu podatku. Mają one również na celu rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu zwolnienia na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (tj. obniżone stawki podatku u źródła lub zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła). Zmiany obejmują także obszar wypłat należności poprzez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze, wypłat z obligacji Skarbu Państwa, a także wypłat na rzecz tzw. zagranicznych zakładów zlokalizowanych w Polsce.

Ulga prorodzinna i PIT-0 nie dla wszystkich

Wprowadzone w ramach Polskiego ładu nowe wytyczne nie będą dawać podstaw do rozliczenia ulgi prorodzinnej wszystkim podatnikom. Będzie to miało związek ze zmianą zasad rozliczania składki zdrowotnej. Na podstawie nowych przepisów polskiego ładu zwrot ulgi dopuszczalny będzie wyłącznie do wartości składek ZUS, czyli do wartości składek emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych, z pominięciem składek płaconych na ubezpieczenie zdrowotne. Mając na uwadze, że składka zdrowotna dla wielu podatników znacząco wzrośnie oraz nie będzie odliczana od podatku, spowoduje to ograniczenie w stosowaniu ulgi prorodzinnej.

Drugą sprawą prorodzinnej rewolucji jest wprowadzenie PIT-0, dla rodzin 4+, czyli wychowujących minimum czworo dzieci, pod warunkiem, że osiągnięty przez nich dochód nie przekroczy 85 528 zł.


1500 zł ulgi zamiast wspólnego rozliczenia z dzieckiem

Kolejną zmianą w Polskim ładzie są zasady rozliczania przez rodziców, samotnie wychowujących dziecko. Od 2022 r., czyli w zeznaniach składanych w roku 2023 podatnik, który samotnie wychowuje dzieci i rozlicza się z nimi, nie skorzysta już ze wspólnego rozliczenia. Dzieje się to poprzez zastosowanie nowej formy odliczenia, gdzie rodzic będzie mógł odliczyć 1500 zł nowej ulgi zamiast rozliczyć się z dzieckiem. Odliczenie jednak nie będzie podlegało podziałowi między rodziców ani nie będzie dzielone na miesiące bądź dni opieki na dzieckiem każdego z rodziców. Co znaczące: z ulgi  1500 zł będzie miał prawo skorzystać tylko jeden z rodziców. Dodatkowo będzie to możliwe, jeśli będzie on opodatkowany według skali podatkowej.


Terminal płatniczy a kasa fiskalna

Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu od 1 lipca 2022 r. praca kasy fiskalnej działającej w trybie online będzie musiała być zintegrowana z terminalem płatniczym. Za niedopełnienie tego obowiązku będzie grozić kara w wysokości 5 tys. zł

 

Źródło: Infor lex, Wolters Kluwer, Podatki.gov.pl

Opublikowano: 29 listopada 2021, red. :