POLSKI ŁAD – ZMIANY PODATKOWE W 2022 DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (CIT)

1. Cit Estoński

 Wprowadzony wcześniejszą nowelizacją miał umożliwić podatnikom, spełniającym określone warunki, odprowadzanie podatku dochodowego dopiero w momencie wypłaty zysków na rzecz wspólników. Stopień skomplikowania oraz restrykcyjne wymogi, spowodowały, że niewiele podmiotów skorzystało na tej zmianie.

Polski Ład wprowadza ułatwienia zlikwidowano limit przychodów i rozszerzono listę działalności mogącą skorzystać z tego rozwiązania, niestety nadal konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 • podatnik musi być polskim rezydentem podatkowym,
 • prowadzić działalność niefinansową, tj. mniej niż 50 proc. przychodów musi pochodzić z:

– wierzytelności,

– odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

– części odsetkowej raty leasingowej,

– poręczeń i gwarancji,

– praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

– zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

– transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT,

 • spełniać warunek dotyczący minimalnego zatrudnienia;
 • być spółką o prostej strukturze kapitałowej;
 • sporządzać sprawozdanie finansowe w oparciu na przepisach polskiej ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości a nie zgodnie z MSR
 • złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem.

Wyłączenia:

 • przedsiębiorstwa finansowe i instytucje pożyczkowe;
 • podatnicy uzyskujących dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI);
 • podatnicy postawieni w stan upadłości lub likwidacji.

Estoński CIT to rozwiązanie kierowane do spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.


Pozostałe zmiany:


2. Reorganizacje spółek z nowymi obostrzeniami

Polski Ład wprowadza nowe warunki neutralności podatkowej przy czynnościach reorganizacyjnych, w tym mających charakter transgraniczny. Kluczowe zmiany wiążą się z ograniczeniem neutralności podatkowej czynności reorganizacyjnych – czyli połączeń, podziałów czy aportów (wymiany udziałów) – wyłącznie do pierwszej czynności tego typu. Opodatkowanie zostanie wprowadzone także w przypadku braku kontynuacji wyceny dla celów podatkowych przejmowanych składników majątkowych lub obejmowanych udziałów. Wymiana udziałów będzie także wywoływać konsekwencje podatkowe, jeżeli nastąpią różnice w wartości rynkowej wnoszonego majątku oraz obejmowanych udziałów lub akcji. Ciężar dowodu zostanie przerzucony na podatnika. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2022 r., a ustawodawca – oprócz zastrzeżenia dla spółek z innym rokiem podatkowym niż kalendarzowy – nie przewidział w ich zakresie przepisów przejściowych.


3. Nowy podatek minimalny zapłacą nie tylko duże korporacje

Polski Ład przewiduje m.in. wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego,  art. 24ca ustawy o CIT

Minimalny podatek dochodowy zapłaci podatnik CIT będący spółką lub podatkową grupą kapitałową, a także zakład zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce, jeżeli wykaże stratę podatkową ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub wykaże udział dochodów w przychodach z tego źródła nie większy niż 1 proc. Przepisy przewidują specyficzne zasady kalkulacji udziału dochodu w przychodach i straty – dla celów podatku minimalnego nie uwzględnia się m.in. kosztów związanych z nabyciem, wytworzeniem lub ulepszeniem środków trwałych (takich jak amortyzacja). Nie ma także możliwości dodania do wyniku innych uzasadnionych gospodarczo wydatków, takich jak np. wydatki na wynagrodzenia pracowników, leasing maszyn lub urządzeń służących produkcji czy też na nabycie towarów, które są następnie odsprzedawane w sklepach.

Ponoszenie strat lub niewykazywanie „właściwej” rentowności jest dopuszczalne na początku działalności – w pierwszych trzech latach. Wówczas minimalnego podatku dochodowego można nie płacić.


4. Przerzucone dochody zostaną opodatkowane nową daniną

Zgodnie z ustawą o CIT podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. W ich przypadku mówimy o nieograniczonym obowiązku podatkowym. Z kolei podatnicy, którzy nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, są objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym – te podmioty podlegają w Polsce opodatkowaniu tylko od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


5. Tworzenie podatkowych grup kapitałowych będzie łatwiejsze

Istotną zmianą jest zniesienie wymogu wykazania poziomu rentowności na poziomie co najmniej 2 proc. za każdy rok podatkowy PGK.


6. Spółki holdingowe skorzystają z preferencji podatkowych

Wprowadzenie możliwości zwolnienia z opodatkowania CIT dochodu ze zbycia udziałów lub akcji spółki zależnej dla tzw. spółki holdingowej.


7. Sposób kalkulacji limitu kosztów finansowania dłużnego będzie mniej korzystny

Jeśli koszty finansowania dłużnego w danym roku przekroczą 30 proc. EBITDA, to podatnik zobowiązany będzie do uznania za koszty niepodatkowe części przewyższającej ustalony limit. Przy czym podmioty, które nie stanowią przedsiębiorstw finansowych, nie stosują powyższych ograniczeń do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego – w części, w jakiej nadwyżka ta nie przekracza 3 000 000 zł w danym roku podatkowym.


8. Ukryta dywidenda

Już od początku 2023 r. z kosztów uzyskania przychodów całkowicie zostaną wyłączone te koszty, które zostaną uznane za ukrytą dywidendę na rzecz podmiotu powiązanego, czyli wspólnika, akcjonariusza, współmałżonka wspólnika itp. Stanie się tak, gdy koszty te spełnią ustawową definicję tzw. „ukrytej dywidendy”. Ustawa mówi o tym, kiedy mamy z nią do czynienia:

 • w przypadku gdy wysokość tych kosztów uzależniona jest od osiągnięcia zysku przez spółkę (np. opłaty licencyjne za technologię, które często są uzależnione od wyników sprzedaży), LUB 
 • racjonalnie działająca firma takich kosztów by nie ponosiła (mogąc np. skorzystać z ofert konkurencyjnych firm po niższej cenie), LUB
 • koszty te ponoszone są z tytułu prawa do korzystania z aktywów, które stanowiły własność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika – np. wynajem części nieruchomości, wynajem samochodu itp.

Dwa ostatnie punkty nie znajdą zastosowania, gdy suma kosztów w danym roku jest niższa niż zysk brutto spółki w tym samym roku.


9. Terminal płatniczy a kasa fiskalna

Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu od 1 lipca 2022 r. praca kasy fiskalnej działającej w trybie online będzie musiała być zintegrowana z terminalem płatniczym. Za niedopełnienie tego obowiązku będzie grozić kara w wysokości 5 tys. zł


ŹRÓDŁA: Inforlex, podatki.gov.pl
Opublikowano: 30 listopada 2021, red. :