Od 1 stycznia 2020 r. faktura tylko do paragonu z NIP

Ustawodawca wprowadza nowe przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów. Nie będzie już sytuacji, gdzie klient przez cały miesiąc zbiera paragony, aby z końcem miesiąca przyjść z prośbą o wystawienie faktury zbiorczej. Zdarzały się też sytuacje, gdzie przedsiębiorcy zbierali paragony wśród swoich znajomych, rodzin, aby następnie na ich podstawie wystąpić o faktury, a właściwie o tzw. „puste faktury”.


Mowa o ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W art. 106b w ustępie 5 czytamy:

W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer [przyp. red. – NIP–] , za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (wyjątek stanowią podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych)„.

Ustawodawca wprowadza jednocześnie sankcje dla podatników, którzy jednak zdecydują się na wystawienie faktury do paragonu, który nie zawiera NIP nabywcy. Organ podatkowy może wówczas ustalić zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze.

Warto teraz zastanowić się, co w takim razie z nabywcami, którzy będą mocno naciskali na sprzedawców, aby wystawili im faktury do paragonów bez NIP. Ustawodawca przewidział konsekwencje także dla nich. W nowo powstałym artykule 109b pojawił się zapis mówiący o tym, że podatnik, który zaewidencjonuje fakturę wystawioną na podstawie paragonu nie zawierającego NIP może liczyć się z tym, że organ podatkowy nałoży na niego dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% podatku wykazanego na fakturze.


Co w takim razie, gdy nasza kasa fiskalna nie umożliwia wpisania NIP na paragonie?

Na szczęście nowe przepisy nie będą wymagały wymiany zakupionych urządzeń. Wpisanie NIP na paragonie ogranicza się tylko do kas fiskalnych posiadających tę funkcjonalność. W tej sytuacji to podatnik, który chce otrzymać fakturę w związku z prowadzoną działalnością powinien o tym poinformować sprzedawcę w momencie zakupu. W konsekwencji sprzedawca, który uzyska taką informację od nabywcy nie powinien danej transakcji ewidencjonować na kasie fiskalnej (skoro nie posiada technicznej możliwości wpisania NIP), a od razu wystawić fakturę VAT. Warto zaznaczyć, że nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami VAT.


Źródło: ksiegowosc.infor.pl
Opublikowano: 5 sierpnia 2019, red. :