Jak płacić niższe składki ZUS?

Nowi przedsiębiorcy zakładający po raz pierwszy swoją działalność gospodarczą mają wiele możliwości, aby płacić niższe składki ZUS. Niestety nie każdy z nich ma świadomość czy też pomysł w jaki sposób skorzystać z ulg i w jakiej kolejności.


„Ulga na start”

Od 2018 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. ulgi na start. Zwalnia ona z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności.  Ulga dotyczy osób fizycznych, które otwierają własną działalność gospodarczą po raz pierwszy albo otwierają firmę ponownie po upływie pełnych 5 lat od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności (nie dotyczy osób, które będą świadczyły usługi w ramach swojej działalności na rzecz byłego pracodawcy, dla którego pracowali w ramach stosunku pracy/spółdzielczego stosunku pracy przed otwarciem działalności w danym roku bądź roku poprzednim). Trzeba pamiętać, że składkę zdrowotną opłaca się bezwzględnie. Minusem tego rozwiązania jest brak możliwości otrzymania świadczeń w razie choroby/wypadku. Dodatkowo przedsiębiorca nie zasili swojego konta w kapitał na rachunku emerytalno – rentowym.


„Preferencyjny ZUS”

Po zakończeniu wspomnianej wyżej ulgi na start przedsiębiorca może skorzystać z tzw. „preferencyjnego ZUSu” trwającego kolejne 24 miesiące. Oprócz składki na ubezpieczenie zdrowotne, przedsiębiorca zapłaci składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. – 2250 zł).  Podobnie jak w przypadku ulgi na start, z preferencyjnego ZUSu nie skorzysta przedsiębiorca chcący świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy. Dodatkowo należy pamiętać, że świadczenia w razie choroby będą się należały, jednak w dość mocno ograniczonej wysokości. Ponadto kapitał zgromadzony na przyszłą emeryturę również nie będzie zbyt duży.


„Mały ZUS”

Od 2019 r. przedsiębiorcy mają możliwość opłacania składek ZUS w proporcji do osiągniętych przychodów w poprzednim roku. Aby skorzystać z „małego ZUS”, należy przez co najmniej 60 dni prowadzić działalność gospodarczą w poprzednim roku podatkowym, czyli przynajmniej przez 60 dni podlegać ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności. Oprócz tego, suma rocznych przychodów nie może przekroczyć 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (na 2019 była to kwota 63 tys. złotych). Tak jak w przypadku powyższych dwóch preferencji z „małego ZUS” nie skorzystają przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz byłego pracodawcy. Z ulgi można korzystać przez maksymalnie 3 lata w ciągu kolejnych 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej.

Od 2020 roku planowane jest rozszerzenie „małego ZUS”, które ma być nazwane „małym ZUSem plus”. Rozwiązanie to ma nieco powiększyć liczbę przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z nowych preferencji. Zgodnie z uchwalonymi przepisami, z obniżonych składek skorzystają ci, których przychód w 2019 r. nie przekroczy kwoty 120 000 zł, a dochód firmy nie przekracza 6 tys. zł miesięcznie.

Opublikowano: 29 listopada 2019, red. :